sluiten

Aanmelden

Kies hieronder een willekeurige gebruikersnaam en wachtwoord en vul je e-mailadres in. Hiermee bewaren we al je bewerkingen en schermen de gemaakte advertentie(s) af voor anderen.
Je gaat hiermee geen enkele verplichting aan.

sluiten

Inloggen

Log hieronder in om verder te gaan.
Klik hier als je het wachtwoord vergeten bent.

Heb je nog geen gebruikersnaam en wachtwoord? Ga dan naar aanmelden.Monuta Rouwbericht


Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities
Monuta: de naamloze vennootschap Monuta Uitvaartverzorging N.V., statutair gevestigd te Apeldoorn.
Monuta Rouwbericht: is het merk en www.monuta.nl/rouwbericht de URL waarop de service wordt aangeboden door Monuta om online rouwadvertenties, bedankadvertenties, in memoriamadvertenties, rouwdrukwerk, bidprentjes en bedankkaarten op te maken en te plaatsen/bestellen.
Contractpartij: de wederpartij van Monuta aan wie Monuta Rouwbericht beschikbaar wordt gesteld, met wie een overeenkomst wordt gesloten.
Partijen: contractpartij en Monuta tezamen.
Fout: het niet voldoen aan de door Monuta schriftelijk kenbaar gemaakte en overeengekomen afspraken.
Rouwadvertenties: rouwadvertenties, bedankadvertenties en in memoriam-advertenties.
Rouwdrukwerk: rouwkaarten, bidprentjes en bedankkaarten.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Monuta gedane aanbiedingen, opdrachten en gesloten overeenkomsten.
Algemene voorwaarden van contractpartij zijn nimmer van toepassing.
Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen gelden slechts indien en voorzover Monuta die afwijkingen schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 3 Opdrachtbevestiging en betaling
Contractpartij controleert de opdrachtbevestiging/overeenkomst direct na aanvaarding van de algemene voorwaarden. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van Monuta binden Monuta niet, tenzij Monuta dit schriftelijk aanvaard heeft.
Monuta is gerechtigd vooruitbetaling van de te plaatsen rouwadvertenties en/of het rouwdrukwerk te vorderen. Alle kosten die aan de vooruitbetaling verbonden zijn, zijn voor rekening van de contractpartij.
Eenmalig dient de contractpartij, na de opmaak van een rouwadvertentie en/of rouwdrukwerk en invullen van de persoonlijke gegevens, bovengenoemde gegevens uit printen, alsmede de algemene voorwaarden en de factuur. De contractpartij dient deze controleren op juistheid en correctheid.
Na controle van de ingevulde gegevens op Monuta Rouwbericht worden er diverse online betalingsmogelijkheden beschikbaar gesteld. De betaling is tevens de bevestiging.
Het online gefactureerde bedrag dient direct te worden voldaan alvorens de opdracht wordt aanvaard en uitgevoerd door Monuta.
Ontbinding op grond van het bepaalde in artikel 6 ontslaat contractpartij niet uit haar gecontracteerde verplichting de gemaakte kosten te vergoeden.
Bij niet of niet tijdige betaling van de factuur is de contractpartij van rechtswege in gebreke en vanaf de vervaldatum van de factuur een percentage verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend. Het percentage bedraagt 2% zijn van het niet-betaalde bedrag per maand.
Contractpartij is verplicht alle kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, te vergoeden die Monuta redelijkerwijs moet maken bij het innen van achterstallige bedragen. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde vermeerderd met de rente, met een minimum van EUR 25,-.

Artikel 4 Aansprakelijkheid
Monuta is uitsluitend in geval van eigen grove schuld en/of eigen opzet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook. De aansprakelijkheid is beperkt tot de prijs van de rouwadvertenties en/of het rouwdrukwerk.
Aansprakelijkheid wordt uitgesloten door Monuta als deze op derden berust. Derden betreffen de bedrijven met wie Monuta samenwerkingsverbanden heeft voor de totstandkoming van de overeenkomst.
Indien contractpartij jegens Monuta een of meer van haar uit de wet, de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is contractpartij steeds, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, jegens Monuta gehouden haar alle schade te vergoeden die Monuta dientengevolge lijdt. Deze bepaling laat onverlet het recht van Monuta om jegens contractpartij andere vorderingen in te stellen en/of andere rechtsmaatregelen te treffen.
Monuta kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor fouten van uitgevers of drukkers. Deze partijen hebben het recht de plaatsing van de rouwadvertentie uit te stellen, te verplaatsen of te annuleren evenals het recht het rouwdrukwerk aan te passen of op te schorten.
Bij schade dient de contractpartij deze binnen acht dagen schriftelijk te melden aan Monuta. Na deze termijn vervalt enige aanspraak op schadevergoeding. Monuta zal bepalen of het verzoek voor schadevergoeding gegrond is.

Artikel 5 Overmacht en opschortingsrecht
Overmacht aan de zijde van Monuta schort haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op zolang de overmacht voortduurt. Deze overmacht schort de verplichtingen van contractpartij niet op.
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Monuta onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en welke noch krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van Monuta behoort te komen. In ieder geval is onder overmacht begrepen: belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van bevoegde internationale of nationale (overheids)instanties, gebrek aan grondstoffen, werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkade, embargo, oorlog, onlust en daarmee gelijk te stellen toestanden, stroomstoring, storing in (tele)communicatielijnen, brand, ontploffing, waterschade, overstroming, blikseminslag en andere natuurrampen en calamiteiten, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.
Zodra zich bij Monuta een overmachttoestand voordoet, meldt zij dat contractpartij tenzij zulks gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd.
Monuta aanvaardt geen aansprakelijkheid voor en is derhalve niet gehouden tot vergoeding van directe en/ of indirecte schade, kosten en/of verliezen van of bij contractpartij en/ of derden ontstaan, welke directe en/of indirecte schade veroorzaakt is door of op enigerlei wijze verband houdt met de overmachttoestand aan de zijde van Monuta.
Onverminderd haar overige rechten heeft Monuta het recht haar verplichtingen onder de overeenkomst op te schorten indien en zolang de contractpartij een of meer verplichtingen onder de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of indien en zolang er sprake is van overmacht. Onder opschorting wordt onder meer verstaan het blokkeren van de toegang van de contractpartij tot Monuta Rouwbericht. Monuta heeft het recht om eventuele, door de opschorting ontstane kosten, in rekening te brengen.

Artikel 6 Ontbinding overeenkomst
Contractpartij is van rechtswege in verzuim indien zij:
o enige verplichting uit de overeenkomst en/ of deze algemene voorwaarden schendt;
o in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) van toepassing wordt verklaard of om toepassing daarvan is verzocht.
In de in lid 1 bedoelde situatie heeft Monuta het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Monuta tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd aan Monuta overigens toekomende rechten, daaronder begrepen het recht op volledige vergoeding van al haar directe en/of indirecte schade. Ontbinding van de overeenkomst in de zin van dit artikel geschiedt schriftelijk.
Indien contractpartij op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds prestatie(s) ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting(en) geen voorwerp van de ongedaanmaking zijn. Bedragen die Monuta voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht en/of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten op Monuta Rouwbericht en daaraan verbonden programmatuur, berusten bij Monuta.
Alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde services via Monuta Rouwbericht zoals programmatuur, ontwerpen en teksten mogen slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 8 Fraude
Het verstrekken van onjuiste informatie met betrekking tot de rouwadvertenties en het rouwdrukwerk evenals onjuiste persoonsgegevens en misbruik van de online betalingsmogelijkheden is strafbaar. Misbruik wordt gemeld aan de betreffende instanties.

Bijzondere bepalingen rouwadvertenties en rouwdrukwerk

Artikel 9 Overeenkomst niet voor derden en aflevervoorwaarden
De contractpartij kan met de overeenkomst uitsluitend adverteren en rouwdrukwerk bestellen ten behoeve van de eigen (natuurlijke of rechts-) persoon.
Contractpartij dient zijn/ haar eigen adres in te voeren voor de aflevering van het rouwdrukwerk. Het bestelde rouwdrukwerk wordt alleen op het adres afgeleverd van de contractpartij.

Artikel 10 Rouwadvertentie(s)
Monuta behoudt zich het recht voor om:
o tekst, spelling en vorm van alle rouwadvertenties, die voor plaatsing worden aangeboden naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen;
o rouwadvertenties die in strijd zijn met de wet, openbare orde en/of goede zeden zonder opgave van redenen te weigeren.
De factuurprijs komt tot stand door de advertentiekosten op basis van de prijzen die de dagbladen hanteren en kunnen variëren. De berekende factuurprijs staat vast en aangaande de factuur is geen reclamatie mogelijk.

Artikel 11 Rouwdrukwerk
Monuta behoudt zich het recht voor om:
o tekst, spelling en vorm van al het rouwdrukwerk, dat voor aflevering wordt aangeboden naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen;
o rouwdrukwerk dat in strijd is met de wet, openbare orde en/ of goede zeden zonder opgave van redenen te weigeren.
De factuurprijs komt tot stand afhankelijk van de grootte van het rouwdrukwerk, kleuren, aantal stuks, etc. De standaardtarieven zijn terug te vinden op Monuta Rouwbericht. De tarieven kunnen per opdracht variëren.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen
Op de overeenkomst(en) en de algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst(en) en die voortvloeien uit de overeenkomst(en) zullen bij uitsluiting worden beslecht door de, ingevolge het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, bevoegde rechter.

Deze voorwaarden zijn door Monuta op 9 januari 2008 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 08054732.

Let op: Je bent niet ingelogd.


Bel onze helpdesk voor vragen en advies:

055 - 527 42 49


Maak een advertentie